Franklin Heights High School

1001 Demorest Road | Columbus, Ohio 43204

Phone: (614) 801-3200 | Fax: (614) 272-2290 | Attendance: (614) 801-8854

Timothy Donahue, Principal | Dr. Kyle Gibson, Athletic Director | Jill Siemer, Julie Travis, Assistant Principals

FH COVId Letter
Updated Student Check In.mp4

This video shows you how to record your attendance for your classes.

2021SWCSDCalendarBLENDED7142020.pdf

Weekly Update 10/8/20

Dear Falcon Families,

I cannot thank all of the Falcon families, students, and staff enough for such a wonderful start to a very unique school year. The staff and students have been outstanding adjusting to the new expectations for blended learning. Thank you for supporting our expectations and being flexible with all the changes to our normal school routines. Communication between home and school continues to be vitally important in these unique times. Please do not hesitate to contact the school or teachers with any questions or concerns. Please continue to ask your student(s) the screening questions each morning & have them take their temperature before coming to school. Students who are exhibiting symptoms such as a fever should stay home - please contact the Attendance Office when your student is out.

We have made it to interim reports for the first nine weeks and it is time for Parent Teacher Conferences. As with everything else in 2020, interims and parent teacher conferences are different than in the past. Interims were posted to the Infinite Campus Parent Portal on Wednesday, 10/7. Parent teacher conferences will be virtual this year. Conferences will be held on Thursday, 10/15, from 4:30-8:30 PM. Please visit our school website parent hub for directions to sign up for virtual parent teacher conferences. There is no school on Friday, 10/16, for teacher professional development. Therefore, the Green Blended Group attendance days next week are Wednesday (10/14) & Thursday (10/15). If your student missed school pictures last week, we will have a make up day for each group in November.

Please remind your student(s) that our Remote Learning days are a day of school - it is imperative that they check in through Infinite Campus, work on their assignments, and treat it as a full school day, with the added flexibility that they can work at varying times of the day. Students should maintain a consistent schedule throughout the week so that their Remote Learning days are as successful as their Face-to-Face Learning days.

Be nice / work hard / have fun.

Go Falcons!

Sincerely,

Tim Donahue, Principal


Estimadas Familias de Halcones,

No se como darles las gracias a todas las familias de Halcones, estudiantes, y el personal por este maravilloso inicio de año escolar único. El personal y los estudiantes están haciendo un trabajo increíble en ajustarse a las expectativas del aprendizaje combinado. Gracias por apoyarnos con las expectativas y al ser flexibles con todos los cambios de nuestras rutinas normales. La comunicación entre la escuela y la casa continua en ser muy importante en estos momentos únicos. Por favor no dude en llamar a la escuela o a los maestros con algunas preguntas o preocupaciones. Por favor continúe preguntando las preguntas cada mañana y pida que tomen la temperatura antes de venir a la escuela. Estudiantes que exhiben estos síntomas tal como la fiebre deben de permanecer en casa - por favor comuniquese con la Oficina de Asistencia cuando su estudiante esté fuera.

Hemos llegado a las calificaciones de las primeras 9 semanas y ya es tiempo de las Conferencias de Padres y Maestros. Como todo en el año 2020, las calificaciones y las juntas de Padres y Maestros serán diferentes que como lo eran en el pasado. Las calificaciones fueron publicadas en el portal de Infinite Campus el miércoles, 10/7. Las conferencias de Padres y Maestros serán virtuales este año escolar. Las conferencias serán el Jueves, 10/15 de 4:30-8:30 PM. Por favor visite nuestra página de la escuela en “Parent Hub” para ver cómo pueden obtener su conferencia virtual con los maestros. No hay escuela el Viernes, 10/16 es un día profesional para los maestros. Así que, el grupo Verde De Aprendizaje Combinado asistirá el Miércoles (10/14) y Jueves (10/15). Si su estudiante no se presentó el día de las fotos la semana pasada, tendremos el día para retomar las fotos para cada uno de los grupos en Noviembre.

Por favor recuerdele a su estudiante que los dias del Aprendizaje Remoto son días de escuela - es muy importante que ellos marquen su asistencia por medio de Infinite Campus, trabajen en sus asignaciones, y tratar esos días como días escolares completos, con la flexibilidad de que ellos pueden trabajar en varios horarios del dia. Los estudiantes deben de mantener un horario constante toda la semana para que los días de aprendizaje remoto sean exitosos así como son los días que estamos de frente a frente.

Sean amables / trabajen duro / diviertanse.

Vamos Halcones!

Sinceramente,

Tim Donahue, Director


Qoysaska Qaaliga ah ee Falcon,

uma mahadcelin karo dhammaan qoysaska Falcon, ardayda, iyo shaqaalaha ku filan bilowga cajiibka ah ee sannad-dugsiyeedka gaarka ah. Shaqaalaha iyo ardayda waxay sifiican ula qabsadeen rajooyinka cusub ee isku dhafka barashada. Waad ku mahadsantahay taageerida waxyaabaha aan fileyno iyo inaad la jaanqaadi karto dhamaan isbeddelada ku yimaada howlaha caadiga ah ee dugsiga. Xidhiidhka ka dhexeeya guriga iyo dugsigu wuxuu sii ahaanayaa mid muhiimad weyn leh xilliyadan gaarka ah. Fadlan ha ka waaban inaad la xiriirto dugsiga ama macallimiinta wixii su'aalo ama walaac ah. Fadlan sii wad inaad weydiiso ardaygaaga (su'aalaha) su'aalaha baaritaanka subax kasta & ha la qaato heerkulkooda kahor imaanshaha dugsiga. Ardayda muujineysa astaamaha sida qandhada waa inay joogaan guriga - fadlan la xiriir Xafiiska Imaanshaha marka ardaygaagu banaanka ka joogo.

Waxaan ka dhignay warbixinno ku-meelgaar ah sagaalkii toddobaad ee ugu horreeyay waana waqtigii Shirarka Macallimiinta Waalidka. Sida wax kasta oo kale 2020, ku-meel-gaadhka iyo shirarka macallimiinta waalidku way ka duwan yihiin kuwii hore. Ku-meelgaarka waxaa loo dhajiyay Xariirka Waalidka ee Infinite Campus Arbacadii, 10/7. Shirarka macallimiinta waalidka ayaa sannadkan noqon doona kuwo la taaban karo. Shirarka waxaa la qaban doonaa Khamiista, 10/15, laga bilaabo 4: 30-8: 30 PM. Fadlan booqo xarun waalid website dugsiga tilmaamaha inuu saxiixo dalwaddii macalinka iyo shirarkawaalidka.Ma jiro dugsi Jimcaha, 10/16, oo loogu talagalay horumarinta xirfadda macallinka. Sidaa darteed, maalmaha kaqeybgalka Kooxda Isku-dhafan ee Cagaaran usbuuca soo socda waa Arbaco (10/14) & Khamiis (10/15). Haddii ardaygaagu seegay sawirrada dugsiga usbuucii la soo dhaafay, waxaan u heli doonnaa maalin-celin koox kasta bisha Nofembar.

Fadlan xusuusi ardaygaaga (yaashaada) in Maalmaheenna Barashada Fog ay yihiin maalin iskuul - waa lama huraan inay iska hubiyaan illaa Xarunta Infinite, oo ay ka shaqeeyaan shaqooyinkooda, ayna ula dhaqmaan sidii maalin dugsi oo buuxa, oo ay la socdaan dabacsanaan ay ku kari karaan shaqeeyaan waqtiyo kala duwan oo maalintii ah. Ardaydu waa inay ilaaliyaan jadwal isdaba joog ah usbuuca oo dhan si maalmahooda Waxbarshada Fog ay ugu guuleystaan ​​sida maalmahooda Waxbarshada Fool-ka-Wajiga ah.

Noqo qof fiican / dadaal badan / baashaal.

Tag Falcons!

Daacadnimo,

Tim Donahue, Maamulaha Dugsiga Sare

Infinite Campus Access

Infinite Campus (IC) is the District’s Internet-based student information system. Important features of IC are the Parent Portal and NEW Mobile App. Through the IC tools parents are able to access their child’s information, such as class schedules, attendance, academic reports, transportation information, coursework, and put funds in their child’s food service account online. Parents can also designate how and where they wish to receive emergency communications, attendance calls, general announcement messages, and e-mail messages from teachers, the school, and the school district.

To create an IC account, please go to: https://sites.google.com/swcsd.us/parentresources/infinite-campus/parent-portal-mobile-app. Parents receive their Campus Portal Activation Key in the Back to School Letter mailed home in mid-August, prior to the start of school. Please keep this letter in a safe location and do not share your Activation Key with anyone - even your children. If you no longer have your Activation Key, please contact your child's school for parent and/or student Activation Key information. You will need to provide the appropriate identification before the school will release this confidential information to you. Again, please keep this information in a safe place and do not share it with anyone else.

If you already have an IC account, please update your emergency contact information at:https://sites.google.com/swcsd.us/parentresources/infinite-campus/online-emergency-information-submission

If you need assistance setting up your account, please call the main office at 614-801-3200.


For 2020 August Athletics Guidance including the mandatory Liability Waiver Form, click HERE. Pay-to-Participate deadlines for Fall have been changed. The new date for band and fall sports Pay-to-Participate fees is September 11, 2020. Click here for the Ohio High School Athletic Association Preseason Information for 2020-2021 meetings.

To leave a voicemail in a teachers mailbox :

1. Call (614) 801-3190.

2. Enter the teacher's mailbox number.

If you don't know the mailbox number, you can search the directory by the teacher's last name. Click the black bar above entitled "Teacher Telephone Extensions" to access the directory.

The most recent information regarding school closings, and electronic teaching and learning can be found on the homepage of our district Website at www.swcsd.us. Thank you for your patience as we work to keep our students safe and learning.

Announcements:


Infinite Campus (IC) is the District’s Internet-based student information system. Important features of IC are the Parent Portal and NEW Mobile App. Through the IC tools parents are able to access their child’s information, such as class schedules, attendance, academic reports, transportation information, coursework, and put funds in their child’s food service account online. Parents can also designate how and where they wish to receive emergency communications, attendance calls, general announcement messages, and e-mail messages from teachers, the school, and the school district.

To create an IC account, please go to: https://sites.google.com/swcsd.us/parentresources/infinite-campus/parent-portal-mobile-app

If you already have an IC account, please update your emergency contact information at:https://sites.google.com/swcsd.us/parentresources/infinite-campus/online-emergency-information-submission


If your student is ill, please call the 24-hour attendance line at (614) 801-8854.

**If you need to call in an "Out of Building Pass," please call (614) 801-3204 before 11:30 a.m. After 11:30 a.m., you will need to come to the office to sign your student out of school.

To translate our Website into another language, please follow the steps below:

1. Right-click on any page of the Site (not the header or calendar)2. Click on the 'Translate to English' link under Cast...3. Click on the ‘Options’ drop down arrow4. Click on ‘Change languages’ and select the language you would like the site translated into5. Click on the ‘Translate’ button From this point forward, the selection is remembered by the browser and you can right-click on any page and ‘Translate to <<chosen language>>' will appear. If during Step 3 above, you click on ‘Always translate English’ the site will always appear in the language you select in Steps 4 & 5.

En Español:

Para traducir nuestra página de internet a otro idioma, por favor siga los siguientes pasos: Haga clic derecho en cualquier parte de cualquier página de la red (no en el encabezado o calendario)Haga clic en “Translate to English” (Traducir al inglés) ...Haga clic con la flecha desplegable en donde dice “Options” (Opciones)Haga clic en la opción que dice “Change languages” (Cambiar idiomas) y seleccione el idioma que desea Haga clic en la opción que dice “Translate” (Traducir)A partir de este momento, el navegador recordará la selección escogida y puede hacer clic derecho en cualquier página y 'Translate to << idioma elegido >>' aparecerá.Si en el paso 3, usted hace clic en 'Always translate English' (siempre traduzca en inglés), la red siempre aparecerá en el idioma que seleccionó en los pasos 4 y 5.

In Somali:

Si aad u tarjunto websaydkeyaga luqad kale,fadlan raac tallaabooyinka hoose:1. Riix-Midigta bog kasta ee ku yaal goobta (Aanan ahayn qeybta sare ama meesh jadwalka).2. Riix meesha ku qoron "U tarjun Ingariis" isku xirka ka hooseeya3. Riix meesha‘xulasho’ hoos u dhac fallarta.4. Riix meesha ‘Beddel Luqadaha’ka dooro luqadda aad dooneyso in lagugu tarjumo goobta. 5. Riix meesha badhank ‘Tarjun’Laga bilaabo halkan adigoo horey u soconaya,meelaha aad xulatay ayaa xusuusan doona barnaamijka kumbiyuutarka ee lagu furo xogaha hadana riix midig ee bog walba oo kuutarjumaya luqadda aad xulatay>>'ayaa kuu soo muuqanayaMarkii aad joogto talaabta 3xaad kor,oo aad riixdo"Had iyo jeer 'tarjun ingariis'Had iyo jeer boggu wuxuu ku tusinayaa laqadda aad dooratay ee talaabooyinka 4,5